Вимоги до оформлення статей

Вимоги до оформлення тексту

Формат сторінки - А4, книжкова
Шрифт - Times New Roman
Розмір шрифту - 14
Інтервал - 1,5
Абзацний відступ - 1,25 мм
Вирівнювання - по ширині
Поля документа - 20 мм з усіх боків
Обсяг - від 10 сторінок
Мова статті: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька

Структура статті

УДК

НАЗВА СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ, РОСІЙСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

І. Б. Прізвище, І. Б. Прізвище.... українською, російською та англійською мовами

Анотація українською, російською та англійською мовами (50-75 слів).

Ключові слова українською, російською та англійською мовами (10 слів)

Основні розділи статті:

1. Вступ
Вступ повинен надати читачеві всю інформацію (в тому числі довідкового характеру), необхідну для того, щоб зрозуміти Ваші дослідження, і причини по яких Ви їх проводите. У цьому розділі статті необхідно створити background (передумови до проведення дослідження: дати загальне розуміння проблеми, якою Ви займаєтеся, і аргументовано обґрунтувати актуальність Вашого дослідження).
Вступ повинен відповідати на запитання: «Яке питання/проблема вивчається і чому це актуально?»

Не пишіть літературний огляд у вступі, але давайте посилання на літературу довідкового характеру (монографії, довідники, можливо навіть навчальну літературу), для того щоб читач при бажанні міг більш детально розібратися в проблемі.

2. Літературний огляд
Цей розділ статті повинен дати відповідь на питання про необхідність проведеного автором дослідження.
Важливо! Найчастіше в якості обґрунтування необхідності авторського дослідження вказується на те, що даний предмет (питання) в науковій літературі «не описаний» або ж «описаний недостатньо». Це жодним чином не може вважатися аргументованим обґрунтуванням. Недостатньо послатися на факт, що «дана проблема ще не вивчалася», тому цілком можливо, що її і не потрібно вивчати!
Аргументація на користь необхідності проведення автором дослідження повинна включати вичерпне обґрунтування наступних двох моментів:

 1. Що саме не було вивчено попередниками?
 2. Чому це важливо було вивчати?

Таким чином, розділ статті «Літературний огляд» має на меті висвітлити невирішені іншими вченими частини досліджуваної проблеми і вказати на «нішу» досліджень, що не зайнята іншими науковцями в даній проблемі (зрозуміло, відповівши на два питання, сформульованих вище). Даний розділ створюється на підставі публікацій періодичних наукових видань (книги, підручники, монографії до таких не належать). Огляд періодики з проблеми, що досліджується автором, повинен включати джерела не більше 10-річної давності і обов'язковий огляд закордонних наукових періодичних видань з проблеми, що досліджується автором. Кількість іноземних джерел має бути не менше 40 %. Допустимий рівень самоцитування – не більше 30 %. Обов'язковим при використанні посилань на літературні джерела є критичний аналіз даних джерел, тобто зазначення того, що авторам цих робіт вдалося досягти, а чого не вдалося. При цьому бажаний такий аналіз по кожному джерелу (використання широкого діапазону посилань типу «в роботах [3–7]» не припустимо).
Розділ «Літературний огляд» повинен дати читачеві розуміння того, для чого проводилося дослідження, результати якого автор збирається опублікувати в даній статті.

Ви можете скористатися електронними ресурсами відкритого доступу наукової періодики усього світу з Кокнарівської бібліотеки (посилання). Пошук може бути виконаний за ключовими словами Вашої тематики англійською мовою.

3. Мета та завдання дослідження
У даному розділі необхідно чітко сформулювати мету дослідження, яка повинна логічно випливати з розділу «Літературний огляд». Формулювання мети дослідження повинно бути виконано в такий спосіб, щоб стало зрозумілим, як саме можна заповнити «нішу» досліджень (тобто відповісти на запитання: «Що саме потрібно зробити, щоб усунути недостатність знань, пов'язану з наявністю невиявлених іншими науковцями частин загальної проблеми?»)
Мета дослідження, що формулюється автором, може містити формулювання Гіпотези, яку автор хотів підтвердити або спростувати.
Завдання дослідження: необхідно сформулювати (у вигляді нумерованого списку) завдання, які будуть виконані для досягнення поставленої мети.

4. Матеріали і методи
У цьому розділі статті необхідно детально описати всі матеріали, які використовувалися в дослідженні, і методи, за допомогою яких проводилося дослідження.
Матеріали і методи повинні бути описані настільки детально, щоб дослідження можна було повторити.

5. Результати дослідження та їх обговорення
Результати мають бути представлені в логічному порядку, причому рекомендується приводити результати в порядку важливості, не обов'язково використовувати той порядок, в якому проводилися експерименти.
Не слід дублювати дані, які наведені на рисунках, графіках і в таблицях. Поширеною помилкою є приведення даних, відображених в рисунках і таблицях в тексті статті. Замість цього в тексті статті слід узагальнити той матеріал, який читач знайде в таблиці або звернути увагу читача на головні пункти в наведеному рисунку або таблиці. Читачеві, як правило, легше читати дані в таблиці, ніж в тексті статті.
Уникайте надмірного використання рисунків та таблиць. Якщо даних для повноцінних таблиць та рисунків не вистачає, краще цю інформацію описати в тексті.
У цьому розділі також необхідно:

 • Обговорити Ваші результати в порядку від найбільш до найменш важливих.
 • Порівняти Ваші результати з результатами інших дослідників – які в них є розбіжності та обсудити їх причини
 • Можна запропонувати додаткові дослідження для поліпшення або поглиблення отриманих результатів.
 • Обов'язково необхідно коротко описати обмеження Вашого дослідження і привести його можливі недоліки (це жодною мірою не применшить значимість Вашого дослідження, проте покаже, куди потрібно рухатися надалі Вам чи Вашим колегам).
 • Описати, чим Ваші результати можуть бути практично корисні і в яких саме умовах.

6. Висновки
У даному розділі статті обов'язково вкажіть ще раз основні узагальнюючі результати Вашої роботи, звертаючи особливу увагу на відповідність висновків поставленій мети та завданням дослідження.  Це означає, що Висновки мають відображати конкретні отримані автором результати, на підставі яких можна зробити висновок про наукову новизну і можливості практичного застосування результатів дослідження, викладених у статті.
Висновки повинні бути структуровані у відповідності з поставленими завданнями.

Подяки (за наявності)
Перерахуйте тут тих людей/організації, які надали допомогу в ході проведення дослідження (наприклад, забезпечували мовну допомогу, допомогу в проведенні експериментів, фінансову допомогу тощо).

Література
список використаних джерел інформації, оформлений згідно ДСТУ 8302:2015

Refernces
список використаних джерел інформації, оформлений відповідно до стандарту АРА 

Рекомендація від доктора наук (якщо в авторів статті немає доктора наук).
Увага! Ця рекомендація не є приводом для прийняття статті до публікації і не має відношення до процесу рецензування. Позитивне рішення про публікацію статті може бути прийнято редакцією тільки після успішного проходження етапів редагування і подвійного сліпого рецензування.

Для кожного з авторів необхідно вказати відомості українською, російською та англійською мовами:

 • ПІБ повністю
 • Науковий ступінь, звання
 • Кафедра
 • Місце роботи
 • Юридична адреса місця роботи
 • Е-mail
 • Контактний телефон
 • Кількість публікацій в українських виданнях (приблизно)
 • Кількість публікацій в іноземних індексованих виданнях (приблизно)
 • Індекс Хірша (при наявності)
 • Номер ORCID (обов'язково!) 

Поштова адреса для відправки друкованого примірника журналу (якщо Вам необхідно придбати друкований екземпляр журналу)

Обов'язково умова: одержувач і адреса повинні відповідати п. 6.2 ліцензійного договору

Оформлення у відповідності з прикладом:
Іванов Сергій Петрович
Відділення Нової пошти № 45 (м. Київ, вул. Ватутіна, 24)
Контактний тел .: + 38050-00-00-000

Вимоги до оформлення рисунків

 • Перед рисунком в тексті обов'язково йде посилання на рисунок у форматі рис. 1, рис. 2–4, рис. 5, а
 • Кількість точок на дюйм не менше 300 dpi
 • Рисунки мають бути згруповані.
 • Підпис до рисунку має вигляд: «Рис. 1. Назва рисунку» або «Рис. 1. Назва рисунку: а – назва підрисунку; б – назва підрисунку»
 • Якщо на рисунку представлена залежність або графік, то в підписі до рисунку мають бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат.
 • Розміри написів на рисунках мають відповідати розміру Times New Roman 14.
 • Написи на рисунках не мають бути виконані жирним або курсивом.
 • Написи на всіх рисунках мають бути виконані в одному стилі.
 • Увага! Друкована версія журналу виходить у ч/б варіанті.

Вимоги до оформлення таблиць

 • Шапка таблиці не має містити порожніх клітинок.
 • Якщо у Вашому документі таблиця розривається на кілька сторінок, повторно робити підпис на новій сторінці не потрібно.
 • Всі таблиці мають бути розташовані вертикально (на книжковій орієнтації листа в програмі Word).

Вимоги до оформлення формул

 • Формули мають бути набрані в редакторі формул MathType.
 • Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2–4).
 • Формули мають бути пронумеровані.
 • Формула є частиною тексту, тому після формули має стояти знак пунктуації: якщо далі йде нове речення, то крапка; якщо далі йде роз'яснення, то кома тощо.

Оформлення списку використанням літератури

 • Джерел повинно бути не менше 10.
 • Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 % (тобто якщо Ви використали 10 посилань, з них може бути не більше 3 на Ваші попередні дослідження).
 • Посилання на літературні джерела в тексті статті вказуються в квадратних дужках, наприклад [1], [2, 3]. Гіперпосилання не припустимі.
 • Використання широкого діапазону посилань типу «в роботах [3–7]» не припустимо.
 • Посилання мають йти за порядком згадування у статті.
 • На всі літературні джерела обов'язково мають бути посилання в тексті статті.
 • Бібліографічний список оформлюється в кінці статті згідно ДСТУ 8302:2015 та стандарту АРА

© 2019 ПП "Технологічний Центр"

ISSN 2313-8416 (Online)
ISSN 2313-6286 (Print)

© 2019 ПП "Технологічний Центр"

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)

Press enter to search